Salarizare: Intrebari frecvente

De ce trebuie sa fac pontajul? Pontajul se face cu ore?

Pontajul este pentru functiunea de salarizare si nu pentru urmarirea pe proiecte sau pentru registrul de intrare-iesire. Astfel, este nevoie doar sa inregistram zilele in care angajatul a avut concediu. Este important sa urmariti concediul de odihna pentru ca sunteti obligati sa platiti orele de concediu neefectuate la finalul contractului. Daca nu le urmariti…le veti plati de doua ori. Concediile medicale trebuie si ele sa fie urmarite pentru ca au consecinte in restul de plata al angajatului.

Intocmire formalitati pentru un nou salariat

Inainte de angajare

 1. Angajatul trebuie sa prezinte, inainte de angajare un certificat medical care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci (vezi mai jos)

 2. Angajatului trebuie sa i se prezinte toate detaliile Contractului Individual de Munca

 3. Angajatorul verifica inainte de incheierea CIM aptitudinile personale si profesionale ale potentialului angajat 1 .

 4. Regulamentul de ordine interioara trebuie adus la cunostinta viitorului angajat

 5. Fisa postului trebuie sa insoteasca viitorul CIM

Documente necesare pentru angajarea unei noi persoane 2 3

 • Copie act de identitate (CI/Pasaport) si, daca este cazul, permis de munca pentru Verificare date contract de munca

 • Adeverinta de la un medic specialist in medicina muncii cu mentiunea apt de munca 4 Este obligatorie conform legii. Trebuie luata inainte de inceperea contractului de munca

 • Copie acte de studii (diploma studii/calificare) - Doar pentru personal calificat - utilizat pentru verificare cu ocupatia din COR (ex. importanta pentru impozitare programatori)

 • Contractul individual de munca (incheiat cu minim 1 zi inainte de a incepe activitatea, cu confirmare angajat ca a primit un exemplar si mentiunea datei primirii), pentru inregistrare Revisal

 • Declaratie casa de asigurari (Daca angajatul are alta casa de asigurari decat cea a judetului unde isi are domiciliul (sau CASM_B pentru Bucuresti)), pentru completarea in declaratia 112 (pentru a evita situatiile in care medical de familie nu recunoaste platile facute in contul unei anumite case de asigurari).

 • Declaratie cu persoanele aflate in intretinere (pct. II) si Certificate de nastere copii ( daca are functie de baza la firma curenta, daca are copii minori in intretinere si salariu <3600 ron), pentru calculul deducerii personale

 • Declaratie cu persoanele aflate in intretinere (pct. III) (cand sotul/sotia/copilul major/altii nu au venituri),utilizata in calculul deducerii personale. Persoana Coasigurata este marcata ca atare in Declaratia 112

 • Dovada calitatii de student/pensioanar (daca este cazul) pentru acesul la diverse facilitati etc.

Dosarul personal

Dosarul personal nu intra in sarcinile keez. Aceasta functionalitate ar putea sa fie in viitor parte din cheile oferite de keez.

Angajatorul are obligatia de intocmi un dosar de personal pentru fiecare salariat . Dosarul de personal se intocmeste pentru toti salariatii societatii si se prezinta inspectorilor de munca.

Amenzi:

 • Refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca a dosarului personal al salariatilor: 5000-8000 ron

 • Refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele solicitate de salariat sau de catre un fost salariat: 300-1000 ron

Prin lege nu se enumera expres documentele incluse in dosarul personal al salariatului. Informatiile necesare pentru dosarul personal rezulta din practica diferitelor inspectorate teritoriale de munca.

 1. Cerere de angajare

 2. Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii CIM

 3. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara/in strainatate

 4. Fisa de identificare a factorilor de risc profesional

 5. Contractul individual de munca impreuna cu oferta de angajare, ambele semnate, datate si cu numar de inregistrare;

 6. Fisa postului;

 7. Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta

 8. Fisa de evaluare a performantelor

 9. Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii

 10. Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca

 11. Acte aditionale prin care a fost modificat/completat unul dintre elementele raportului juridic de munca;

 12. Decizia colectiva de majorare a salariului minim

 13. Decizia de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in CIM

 14. Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca

 15. Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare

 16. Cererile de suspendare a raportului juridic de munca, actul juridic de aprobare/constatare a suspendarii/decidere a suspendarii, actul juridic prin care se dispune reluarea activitatii, decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca;

 17. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa angajatorului/angajatului

 18. Copie de pe actul de identitate: buletin/cartea de identitate/pasaport sau dovada de rezidenta;

 19. Copie de pe livretul militar, daca este cazul;

 20. Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie al angajatului, care sa ateste ca este apt de munca, iar ulterior acceptarii ofertei de angajare, dar inainte de inceperea efectiva a activitatii, avizul medicului de medicina muncii;

 21. Copii de pe actele de studii;

 22. Copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfectionare, daca este cazul;

 23. Copie de pe carnetul de munca/copii ale adeverintelor de la locurile de munca anterioare;

 24. Recomandari de la locurile de munca anterioare, daca este cazul;

 25. Cazierul judiciar, in original;

 26. Curriculum vitae, semnat si datat de catre angajat;

 27. Actele juridice care atesta modificarile salariale;

 28. Actele juridice de desemnare/mandatare a angajatului sa reprezinte angajatorul-daca este cazul;

 29. Actul juridic de incetare a raportului juridic de munca, cand este cazul;

 30. Rapoartele de evaluare anuala a activitatii profesionale;

 31. Autorizatii si avize speciale cerute de lege pentru anumite categorii de salariati.

Am o salariata insarcinata. Ce trebuie sa fac?

Concediul medical

Mai multe detalii despre concediile medicale puteti gasi aici:

https://legislatiamuncii.manager.ro/a/126/3-conditii-de-acordare-concediul-de-maternitate.html

Recuperare bani FNUASS

Documente necesare:

 1. Cerere tip conform modelului prezentat in ANEXA 10 din Ordinul 15/2018/1311/2017 privind Normele de aplicare ale OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Cerere tip - Anexa 10;

 2. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii pentru care se solicita recuperarea sumelor Centralizator CM;

 3. Concediile medicale (in original - exemplarul 2 – roz, completat) aferente pt luna/lunile pentru care se solicita restituirea;

 4. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Financiara, care sa ateste plata contributiei de 0.85% pentru perioada anterioara restituirii sumelor (acesta il obtinem noi din SPV);

 5. Extras de cont cu contul in care se va vira suma de recuperat.

 6. Ultima declaratie D112

Procedura:

 1. Se indosariaza tot setul de documente;

 2. Concediul medical (original exemplarul 1 - alb) ramane la sediul firmei;

 3. Se depune dosarul creat la Casa de Asigurari de Sanatate a angajatorului;

 4. La depunere se depune in dublu exemplar, una din copii ramane la persoana care depune, cu parafa ca dovada a depunerii

 5. Se asteapta banii in contul de pe cerere. Se poate intampla sa intarzie banii pana la 1 an

Calcul indemnizatie crestere copil

Indemnizatia este 85% din salariul net din ultimele 12 luni, ultima luna fiind cea in care naste. Am atasat un mod de calcul.

https://www.spooker.ro/index.php?pag=utile&pag_utile=calculator_indemnizatie_crestere_copil#frm

Note de subsol

1

Daca nu exista prevederi referitoare la perioada de proba

2

Varianta simplificata. Lista poate diferi in anumite circumstante

3

Crearea si arhivarea dosarelor de personal intra in sarcina angajatorului si nu sunt prezentate aici

4

La medicina muncii trebuie prezentata o fisa de la angajator cu evaluarea riscurilor profesionale. Aceasta fisa o obtineti de la inspectorul SSM