Responsabilitati administrator

A fi administrator reprezinta o responsabilitate semnificativa. Administratorul este agentul actionarilor/detinatorilor de parti sociale intr-o firma. In aceasta calitate administratorul raspunde de operatiunile firmei, relatia cu partenerii, de bunurile/activele companiei, de actele, contabilitatea si taxele companiei si de relatia cu actionarii companiei.

Acestea sunt cateva dintre responsabilitatile bine definite ale administratorului:

 1. Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, in afara de restrictiile expres mentionate in actul constitutiv.

 2. Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta li s-a acordat in mod expres. Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii.

 3. Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

  1. realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

  2. existenta reala a dividendelor platite;

  3. existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

  4. exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

  5. stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

 4. Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

 5. Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

 6. Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile.

 7. Inventarierea:

  1. Administratorul trebuie sa aprobe procedurile proprii privind inventarierea firmei;

  2. Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului (sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii, dupa caz).

  3. Toate elementele de natura activelor trebuie sa fie date in raspundere gestionara sau in folosinta, dupa caz, salariatilor ori administratorilor entitatii.

  4. In conditiile in care entitatile nu au niciun salariat care sa poata efectua operatiunea de inventariere, aceasta se efectueaza de catre administratori.

  5. In cazul constatarii unor lipsuri imputabile in gestiune, administratorii trebuie sa imputa persoanelor vinovate bunurile lipsa la valoarea lor de inlocuire.

  6. Listele cu sorturile de produse, marfuri, ambalaje si alte valori materiale care intrunesc conditiile de compensare datorita riscului de confuzie se aproba anual de catre administrator. Acest lucru ajuta la reducerea TVA-ului colectat la minusul de inventar.

  7. Propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezinta, in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii operatiunilor de inventariere, administratorului.

  8. Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta tehnico-operativa in termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data aprobarii procesului-verbal de inventariere de catre administrator.

 8. Contabilitatea:

  1. Administratorul raspunde pentru organizarea si conducerea contabilitatii entitatii;

  2. Administratorul are obligatia sa semneze situatiile financiare anuale si raportarile contabile.

  3. Administratorii entitatii trebuie sa aprobe politicile contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv procedurile proprii pentru situatiile prevazute de legislatie.

 9. Administratorii sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora.

 10. Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.

Cine poate sau nu sa fie administrator:

 1. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de legea pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, sau pentru infractiunile prevazute de prezenta lege.

 2. Administratorii sunt desemnati de adunarea generala a asociatilor care de asemenea poate sa decida urmarirea lor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinate sa o exercite;

 3. Intr-un SRL pot fi unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.